Vissza a nyitóoldalra  
15:42 2013. 08. 28.
Magunkról
    Történetünk
    Küldetésünk
    Képzési profil
Kapcsolatfelvétel
Induló tanfolyamok
Tanfolyami képzés
    Budapest
    Debrecen
    Miskolc
    Pécs
    Szeged
    Szombathely
Tanulmányi és
    Vizsgaszabályzat

Képzésfejlesztés és
    Szabályozás

Minőségirányítás
GyIK
Oktatóknak
Felnőttképzési
    engedély birtokában
    szervezhető képzések

Adatkezelési
    tájékoztató

Vasúttársasági vizsga
Kiadványok
Távközlési krónika
Digitális tananyagokFelnõttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma:
E-000676/2014
Képzési engedély:
VHF/82462-2/2017-NFM
Oktatásszervezési regisztráció:
UVH/82462-3/2017-NFM


A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ képzéseivel kapcsolatban végzett személyes adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató hallgatóknak

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ képzéseivel kapcsolatban végzett személyes adatkezelésről hallgatóknak

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa a Baross Gábor Oktatási Központ képzései során végzett adatkezelési folyamatokat, a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, valamint, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson az adatkezeléssel érintett természetes személyeket megillető jogokról és azok érvényesítésének lehetőségéről.

1. Adatkezelő adatai

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság vagy MÁV SZK Zrt. vagy MÁV SZK vagy Adatkezelő)
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045838
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14130179-2-44
E-mail: adatvedelem@mav-szk.hu

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot és érvényesítheti az Önt, mint az adatkezelésben érintettet megillető jogokat.

2. Az adatkezelés célja

Az Ön, mint a képzésben résztvevő személy személyes adatait az általunk nyújtott elméleti és gyakorlati képzéshez, az ehhez kapcsolódó vizsgákhoz és pótvizsgákhoz kapcsolódóan, az oktatási szolgáltatásunk nyújtása céljából kezeljük.

3. Az adatok forrása

A képzésben résztvevő személyek adatait minden esetben a képzés megrendelője adja át számunkra. Megrendelő lehet az Ön munkáltatója, vagy saját finanszírozás esetén a képzésben résztvevő személy.

4. A kezelt adatok köre

Szolgáltatásunk nyújtása során a következő személyes adatokat kezeljük:

4.1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. (továbbiakban: Fktv.) 21.§ (1) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok köre:

 • név;
 • születési név;
 • anyja neve;
 • születési helye, ideje;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • lakóhelyének, tartózkodási helyének a címe;
 • telefonszám;
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és száma;
 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám);
 • iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeretek;
 • a képzésbe történő felvétele;
 • a képzésben résztvevő tanulmányainak értékelése és minősítése;
 • a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja, eredménye.

4.2. A képzésben résztvevő, képzésbe történő felvételével kapcsolatos adat különösen a foglalkozás-egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolásban foglalt adat.

4.3. Az Adatkezelő a tanulmányok értékeléséhez kapcsolódóan rögzíteni köteles a képzésben résztvevő képzésen megjelenéseinek és hiányzásainak számát is (haladási napló vezetése a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján).

4.4. A képzési szerződés megkötése során a következő adatok kerülnek kezelésre:

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • lakóhely (a képzéssel/ jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a képzéssel/jogviszonnyal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a képzéssel/jogviszonnyal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából);
 • amennyiben a megrendelő az Ön munkáltatója, úgy a munkáltató által a képzési szerződésben közölt adatai, tehát az Ön munkahelyének neve, munkaköre.

4.5. A képzési szerződés teljesítése során kezelt adatok köre:

 • a képzésben résztvevő tanfolyami megjelenései számával;
 • a képzésben résztvevő tanulmányainak értékelésével és minősítésével;
 • a képzésben résztvevő vizsgájának teljesítésével

kapcsolatos adatok.

4.6. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 165.§ (1) bekezdése alapján a képzési jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek) és az abban feltüntetett adatok;
 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek)hez kapcsolódó számlák és az abban feltüntetett adatok.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése c.) pontja alapján, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése körében kezeljük az Ön személyes adatait a 4.1.,4.2.,4.3., és 4.6. pontokban meghatározott körben.

5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése a.) pontja, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön adatait a 4.4. és 4.6. pontokban felsorolt körben, amennyiben a képzést az Ön munkáltatója rendelte meg, és a képzési szerződést az Ön munkáltatójával kötöttük meg.

5.3. A GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja alapján kezeljük az Ön személyes adatait az Önnel kötött képzési szerződés teljesítése érdekében a 4.4. és 4.6. pontokban felsorolt körben, amennyiben a képzést Ön rendelte meg és a képzési szerződés Önnel jött létre.

6. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok rögzítése a képzésre, vizsgára, pótvizsgára jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció, a szolgáltatási, illetve felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a képzés és a kapcsolódó vizsgák lebonyolítása során történik.

Az Adatkezelő az Fktv. 21.§ (6) bekezdése alapján az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig köteles nyilvántartani és kezelni.

Az Adatkezelő az Fktv. 16.§-a alapján öt évig köteles megőrizni továbbá:

 • az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat;
 • a képzésben részt vevő Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat;
 • a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót;
 • a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát;
 • a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát;
 • a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát.

Az Adatkezelő köteles továbbá a szolgáltatási és felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig a szerződést és a kapcsolódó számlákat megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján.

Egyebekben az adatkezelés mindaddig tart, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. Az Adatkezelő egy esetleges jogvita eldöntése érdekében a Ptk. szerinti általános elévülési időig megőrzi a képzés során keletkező, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

7. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Fktv. 21.§ (2a) bekezdése alapján a 4.1. pontban foglalt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatja.

Az Adatkezelő esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén a 4.6. pontban foglalt adatokat köteles az adóhatóság részére átadni.

Az Adatkezelő az Ön képzési eredményeiről, így különösen a vizsgákon elért megfelelt/nem megfelelt eredményéről az Ön munkáltatóját a vele megkötött képzési szerződés értelmében tájékoztatja.

8. Adatok biztonságos kezelése

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön személyes adatait papír alapon és elektronikus módon biztonságosan tárolja, és gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról, hogy megóvja őket a véletlen adatvesztéstől, továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

9. Az Önt megillető jogok a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

9.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön személyes adatainak kezelése körében az Ön jogai;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére, az Ön személyazonosságának igazolását követően, 25 napon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű költségtérítést kérhet Öntől, vagy megtagadhatja kérelme teljesítését.

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, haladéktalanul tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

9.2. Helyesbítéshez való joga

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

9.3. Törléshez való jog

Haladéktalanul töröljük a személyes adatokat, ha

 • már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése.

Ön is kérheti tőlünk a nem jogszabályi előírás folytán kötelezően kezelt személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

9.4. Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

9.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben kérésére nem kap megfelelő tájékoztatást, vagy a kérésének teljesítését elutasítjuk, illetve minden más esetben, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, Ön az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tehet.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410
Honlap: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

A panasztételi jogától függetlenül Ön jogosult a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bírósághoz fordulni és jogorvoslatot kérni, melynek keretében sérelemdíjat és kártérítést is követelhet a jogsértés megállapítása és az attól való eltiltás mellett. A perre az Adatkezelő székhelye, vagy – választása szerint - az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

11. A jelen tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató 2018. december … napjától visszavonásig érvényes.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására, vagy visszavonására és új tájékoztató kiadására. A visszavonás és az új tájékoztató kiadása előzetes vagy utólagos értesítés nélkül történik. A mindenkor aktuális adatkezelési tájékoztató elérhető a Baross Gábor Oktatási Központ honlapján.